Vi Christian den Niende,

af Guds Naade Konge til Danmark,
deVenders og Gothers, Hertug til

Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg
og Oldenborg.

Gjøre vitterligt: At vi, efter derom allerunderdanigst gjort Ansøgning og Begjæring, allernaadigst have bevilget, saa og hermed bevilge og tillade, at Murerformand Niels Meilgaard Jacobsen af vor Residensstad Kjøbenhavn, som er født i Gjesing Sogn ud i Randers Amt udi vort Land Nørrejylland den 21 Februar 1859 og døbt i ........den 8 Maj samme år, og hans 3 børn, nemlig:

Agnete Meilgaard Jacobsen, som er født i ..........i vor Residensstad 6 Oktober 1888 og døbt i Sct. Matheus Kirke 2 December samme år.

Jakob Frithiof Meilgaard Jacobsen, som er født.......... 6 August 1890 og døbt i ........ 28 September samme år, og

Anton Christian Meilgaard Jacobsen, som er født ....... 20 November 1894, hjemmedøbt 29 samme måned og fremstillet ......kirken til ..... publikation 27 Januar 189, maa for fremtiden føre Familienavnet Meilgaard, hvorved deres fulde Navne bliver henholdsvis Niels Jacobsen Meilgaard, Agnete Jacobsen Meilgaard, Jakob Frithiof Jacobsen Meilgaard og Anton Christian Jacobsen Meilgaard.

Iøvrigt er det en Selvfølge, at denne Navneforandring bliver uden nogensomhelst Følge for de Paagjældendes Retsforhold til Trediemand, saa af de hverken skulle tabe de af dem forhen under deres tidligere Navn erhvervede Rettigheder, eller fritages for de Forpligtigelser, som de hidtil under dette Navn maatte have paadraget sig. Det fornødne om den skete Navneforandring bliver at tilføre vedkommende Ministerialbog.

Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staar, Hinder at gjøre.

Givet i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn,

den 30 April 1896.

Under Vort Kongelige Segl.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Bevilling for Murerformand N. M. Jacobsen af Kjøbenhavn og Hans 3 Børn til at føre Familienavnet Meilgaard.

| Home Page | Get in Touch | Kinweb Crest Proposals | The kinweb tree |